Raport Społecznej
Odpowiedzialności
2019

Proces powstawania raportu
Podziękowania

Tabela GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Strona
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości ND
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
Etyka
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Raportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) ND
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie ND
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
ASPEKT RAPORTOWANIA: Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny w tym skala tego wpływu
Tematy środowiskowe
ASPEKT RAPORTOWANIA: Dbałość o środowisko w działalności Allegro
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Energia
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji
Emisje
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
Tematy społeczne
ASPEKT RAPORTOWANIA: Warunki zatrudniania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 401-1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania (wskaźnik raportowany częściowo)
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
ASPEKT RAPORTOWANIA: Benefity dla pracowników
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
ASPEKT RAPORTOWANIA: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
ASPEKT RAPORTOWANIA: Edukacja i szkolenia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 404-1 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (wskaźnik raportowany częściowo)
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
ASPEKT RAPORTOWANIA: Ocena pracownicza
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej wg płci i struktury zatrudnienia
ASPEKT RAPORTOWANIA: Różnorodność i równe szanse
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 405-1 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
ASPEKT RAPORTOWANIA: Produkty i usługi
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny Wynik satysfakcji klientów
ASPEKT RAPORTOWANIA: Komunikacja marketingowa
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków
ASPEKT RAPORTOWANIA: Ochrona prywatności klienta
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
ASPEKT RAPORTOWANIA: Ocena dostawców pod kątem zapewnianych warunków pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 414-1 Liczba nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów warunków pracy, społecznych oraz przestrzegania praw człowieka (wskaźnik raportowany częściowo).
Programy zaangażowania społecznego
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.